• งานก่อสร้างชั้นพิเศษ
65 รายการ 
                  
 • งานก่อสร้างทาง
590 รายการ 
              
 • งานก่อสร้างสะพาน
275 รายการ 
         
 • งานบำรุงทาง

1939 รายการ 

     
   รวมทั้งสิ้น
2869 รายการ
 
   จำนวนผู้รับจ้าง
936 ราย
 


ค้นหาประกาศกรมทางหลวง เรื่องรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานก่อสร้างและงานบำรุงทางโดยแบ่งแยกตามวันที่ประกาศ