สำนักมาตรฐานและประเมินผล
(Bureau of Standards and Evaluation)

กรมทางหลวง