ข่าวสาร/กิจกรรม
 หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555
    30 เมษายน 2555

 ลำดับ

เรื่อง

1.

มติคณะรัฐมนตรี 

2.

แนวทาง วิธีปฏิบัติ และรายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

3.

ส่วนที่ 1 ความหมาย ความสำคัญ ความเป็นมาเกี่ยวกับการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง 

4.

ส่วนที่ 2 แนวทางและวิธีปฏิบัติ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง 

5.

ส่วนที่ 3 รายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง 

6.

ตารางและหลักเกณฑ์การคำนวณค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  

7.

ตารางค่าขนส่ง กรณีของรถบรรทุก 6 ล้อ  

8.

ตารางค่าขนส่ง กรณีของรถบรรทุก 10 ล้อ  

9.

ตารางค่าขนส่ง กรณีของรถบรรทุก 10 ล้อมีลากพ่วง  

10.

ภาคผนวก

11.

ค่าวัสดุรวม

12.

ค่าวัสดุรวม2

13.

หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง งานก่อสร้างอาคาร

14.

การทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง งานก่อสร้างอาคาร

15.

หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง งานก่อสร้างอาคาร 2

16.

หลักเกณฑ์ ข้อกำหนด วิธีปฏิบัติ และข้อมูลรายละเอียด สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลาง งานก่อสร้างอาคาร

17.

มาตรฐานการวัดและคำนวณปริมาณงานในงานก่อสร้างอาคาร

18.

เกณฑ์การเผื่อและการคำนวณปริมาณวัสดุมวลรวมต่อหน่วย

19.

ภาคผนวก

20.

หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

21.

หลักเกณฑ์ ข้อกำหนด วิธีปฏิบัติ และข้อมูลรายละเอียดสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

22.

หลักเกณฑ์การประเมินต้นทุนราคาต่อหน่วย งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

23.

ข้อกำหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง

24.

ตารางปริมาณวัสดุงานสะพานชนิด SLAB TYPE และตอม่อชนิดเสาตอก

25.

ตาราง Factor F สำหรับงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

26.

ภาคผนวก

27.

หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

28.

ตารางอัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน

29.

ตาราง Factor F สำหรับงานก่อสร้างชลประทาน

30.

ภาคผนวก