free website design templates

รายชื่อผู้รับเหมา

ตรวจสอบรายชื่อผู้รับเหมาผู้มีสิทธิ์

ผู้รับเหมาประเภทต่างๆ

งานก่อสร้างชั้นพิเศษ

400 รายการ

งานก่อสร้างทาง

500 รายการ

งานก่อสร้างสะพาน

600 รายการ

งานบำรุงทาง

700 รายการ

รวมทั้งสิ้น

2887 รายการ

จำนวนผู้รับจ้าง

940 ราย

ค้นหาผู้รับเหมา

รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานก่อสร้างและงานบำรุงทาง
โดยแบ่งแยกตามวันที่ประกาศ

บจก./หจก.             ชื่อ             งานก่อสร้างชั้นพิเศษ งานก่อสร้างทาง งานก่อสร้างสะพาน งานบำรุงทาง 1 งานบำรุงทาง 2 งานบำรุงทาง 3 งานบำรุงทาง 4 งานบำรุงทาง 5 งานบำรุงทาง 6 งานบำรุงทาง 7 งานบำรุงทาง 8 งานบำรุงทาง 12.1 งานบำรุงทาง 12.2 งานบำรุงทาง 13 งานบำรุงทาง 14.1 งานบำรุงทาง 14.2 งานบำรุงทาง 15 งานบำรุงทาง 16
ที่อยู่กรมทางหลวง

สำนักมาตรฐานและประเมินผล กรมทางหลวง อาคารสุขุมวิท ชั้น 6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ติดต่อกรมฯ

Email: highwaystd@gmail.com
Phone: 02-354-0414